ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання послуг інформаційно-консультаційного обслуговування (віддалений асистент)

Цей Договір публічної оферти (далі – «Оферта», «Договір»), розміщений на веб-сайті https://siri-pro.com/, є офіційною пропозицією ФОП РОНІС ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ (далі — «Виконавець»), адресованою будь-якій фізичній чи юридичній особі (далі — «Замовник»), укласти у дистанційний спосіб на нижчевикладених умовах Договір на інформаційно-консультаційне обслуговування.

1.ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ:

1.1 Даним пунктом визначається інтерпретація наведених нижче термінів, дефініцій і визначень, які використовуються в цьому Договорі:

1.1.1. «Інформаційно-консультаційне обслуговування» (далі скорочено – «Послуги») – комплекс інформаційно-консультативних послуг, визначених у ст. 2 Договору, які надаються Виконавцем на підставі отриманих від Замовника заявок.

1.1.2. «Заявка» – замовлення на надання послуг, складене Замовником у письмовій, усній чи електронній формі (в тому числі шляхом заповнення відповідних форм на Сайті), яким визначаються конкретні види послуг, що мають бути надані Замовнику, місце надання послуг, а також термін, у який послуги мають бути надані Виконавцем.

1.1.3. «Сайт» – веб-сторінка, розташована на доменному імені: https://siri-pro.com/, і керована Виконавцем.

1.1.4. «Договір», «Оферта» – документ, опублікований на Сайті в мережі Інтернет, який регулює відносини між Замовником та Виконавцем в процесі надання послуг.

1.2 Всі визначення, дефініції і терміни, не визначені цим розділом, тлумачяться в значенні, визначеному чинним законодавством України, а при відсутності такого визначення – в їх звичайному розумінні.

2.ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ:

2.1. На умовах цієї Оферти Замовник доручає та оплачує, а Виконавець бере на себе зобов’язання надати за заявками Замовника Послуги інформаційно-консультаційного обслуговування.

2.2. Послуги, що надаються Виконавцем за цією офертою, включають в себе:

2.2.1. Виконання доручень Замовника з операційних питань діяльності;

2.2.2. Виконання доручень Замовника з особистих питань;

2.2.3. Виконання інших доручень Замовника, що не суперечать нормам моралі, законодавства та цього Договору.

2.3. Послуги, що надаються Виконавцем за цією Офертою, не включать в себе:

2.3.1. Виконання будь-яких завдань, що потребують виїзду із офісу.

2.3.2. Виконання будь-яких завдань, які суперечать нормам моралі, законодавства та цього Договору.

2.3.3. Послуги з розробки та підтримки веб-сайтів, або такі, що потребують спеціальних технічних чи інших знань.

2.3.4. Послуги з підбору подарунків та інших товарів без чітко поставленого завдання («підбір на свій смак»).

3. УМОВИ ПРИЙНЯТТЯ ОФЕРТИ:

3.1. Даний Договір є публічним відповідно до вимог ст.ст. 633, 641 ЦК України, та його умови є однаковими для всіх Замовників, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти, для чого Виконавець публікує цей Договір.

3.2. Особа набуває загальних прав і обов’язків Замовника в порядку ст. 638 ЦК України, з моменту здійснення акцепту Оферти. Акцептом цієї Оферти є оплата Замовником Послуг на підставі рахунку Виконавця.

3.3. Акцептування цієї Оферти означає, що Замовник повністю ознайомлений з умовами цього Договору і прирівнюється відповідно до ч. 2 ст. 642 ЦК України до підписання Сторонами двостороннього письмового договору на умовах, які викладені в цій Оферті.

4. ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ:

4.1. Надати Послуги після акцептування цієї Оферти Замовником відповідно до умов цієї Оферти.

4.2. Своєчасно обробляти Заявки, надіслані Замовником.

4.3. Зберігати конфіденційність інформації, отриманої від Замовника.

5. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА:

5.1. Здійснити оплату Послуг за цим Договором у розмірі та в порядку, передбаченому умовами цього Договору.

6. ПОРЯДОК ОБСЛУГОВУВАННЯ:

6.1. Для отримання послуг Замовник складає та направляє Виконавцю заявку, яка розглядається Виконавцем в максимально короткий термін.

6.2. За результатом розгляду заявки Виконавець приймає її до виконання або відмовляється від її виконання.

6.3. За згодою Сторін, обробка замовлень та надання послуг по цьому Договору здійснюється з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 18:00 годин.

7. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ:

7.1. Ціна Договору складає суму всіх наданих Послуг за Договором.

7.2. Вартість Послуг розраховується на місячній основі та визначається рахунками, що виставляються Виконавцем.

7.3. Послуги сплачуються на умовах передоплати, в національній валюті України – гривні, на поточний рахунок Виконавця. Надходження на поточний рахунок Виконавця оплати за Послуги є підставою початку надання Послуг.

7.3. Послуги оплачуються Замовником навіть у разі, якщо протягом календарного місяця Замовник не надсилав заявок Виконавцю.

7.4. У разі, якщо Послуги надаються не з першого дня календарного місяця, вартість Послуг за цей місяць розраховується Виконавцем виходячи з фактичної кількості днів, що залишилися в місяці.

7.5. Надані послуги є індивідуальним замовленням для Замовника, а тому сплачені за Послуги грошові кошти не підлягають поверненню, крім випадків, прямо передбачених законодавством України.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН:

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання та/або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором у випадках, коли мають місце обставини непереборної сили, що виникли після укладення цього Договору внаслідок подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумним способам (форс- мажор). Підтвердженням дії таких обставин (крім загальновідомих) є довідка про ТПП або рішення суду, а також інші документи, видані відповідними компетентними органами.

8.2. Виконавець має право припинити надання Послуг у випадку, якщо Замовник не виконує належним чином обов’язки з оплати Послуг.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ:

9.1. Виконавець з власної ініціативи та без будь-якого погодження із Замовником, враховуючи умови цього Договору, може залучати для надання певних видів та обсягів Послуг третіх осіб: субпідрядні організації, інші особи/фахівці, зберігаючи за собою відповідальність перед Замовником за належне надання Послуг.

9.2. Замовнику забороняється здійснювати будь-який вплив на співробітників, осіб та спеціалістів, залучених Виконавцем для надання послуг за Договором, або залучати їх у власну діяльність, в тому числі укладати з ними угоди про партнерство, договори про виконання робіт та/або послуг, трудові договори/контракти, цивільно-правові договори, або в інший спосіб з ними співпрацювати без письмової згоди Виконавця.

9.3. Залучені Виконавцем для надання послуг за Договором особи та спеціалісти використовують у своїй роботі виключно стандартне програмне забезпечення (Asana, Telegram, Viber, Google Docs/Drive, Gmail). Робота на програмному забезпеченні, що надається Замовником, та/або навчання даних осіб роботі на іншому програмному забезпеченні, не входить в обсяг Послуг, що надаються за цим Договором.

9.4. За згодою Сторін, обробка замовлень та надання послуг по цьому Договору здійснюється з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 18:00 годин.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ:

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його прийняття Оферти Замовником та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

10.2. Сторони зберігають за собою право розірвати Договір у разі невиконання умов Договору іншою Стороною, повідомивши про це іншу Сторону. Замовник має право відмовитись від Послуг в будь-який час, при цьому вартість сплачених Послуг поверненню не підлягає.

10.3. Усі суперечки та розбіжності, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів або в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

10.4. Під час листування між Сторонами, пов’язаного з виконанням умов цього Договору, Сторони можуть обмінюватись листами та іншими документами, засобами e-mail (електронної пошти), через онлайн месенджери Telegram/Viber/WhatsApp. Документ, що виходить від однієї із Сторін, є дійсним та визнається Сторонами без підписання ЕЦП/КЕП, за умови подальшого обміну підписаними оригіналами, та якщо документ був направлений за контактами, зазначеними у цьому Договорі.

10.5. Сторони, уклавши цей Договір, дають згоду на опрацювання персональних даних, зазначених у цьому Договорі або наданих у процесі його виконання, а також на включення цих персональних даних до власних баз персональних даних (якщо ведеться) з метою провадження господарської діяльності відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

10.6. Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни до Договору шляхом оприлюднення змін на Сайті Виконавця. Зміни до Договору набирають чинності з дати їх оприлюднення на Сайті Виконавця, якщо інший термін набрання чинності не визначений додатково при їх оприлюдненні.

11. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:

«SIRI PRO»

ФОП Роніс Олексій Михайлович

02121, м. Київ, вул. Архітектора Вербицького, буд. 22/1, кв. 332

РНОКПП: 3274809853

IBAN: UA803220010000026003300005291

в АТ “Універсал Банк”, МФО 322001

+38 (096) 772 82 82

siripro@siri-pro.com

Послуги Виконавця ліцензуванню не підлягають.

Послуги Виконавця не підлягають оподаткуванню ПДВ.

Загрузить договор оферты


Вверх